top of page

קו חיפוש

התערוכה קו חיפוש מבקשת להתחקות אחר קווי המחשבה ואחר תהליכי החיפוש של האומנים. מוצג בה קומץ מיצירה עשירה של כל אומן ואומן, החושף היבט המוכר פחות בעשייתם האומנותית. בחרנו להציג רישומים ומַחברות סקיצות, רישומי הכנה ורישומי העתקה מיצירות מופת. לצד הרישומים מוצגות עבודות ציור, וידאו ופיסול המרחיבות את גבולות הרישום אל עבר צבע, חומר וחלל.

משתתפים: סיגלית לנדאו, אלי שמיר, עופר ללוש, יעקב דורצ׳ין

אוצרות: אורנה אתקין רביב, אילת הרצוולף, נטע הבר

נובמבר 2019 - פברואר 2020

bottom of page