top of page

דונם 1

הקרנות סרטי וידאו-ארט על גבי קירות המבנים במרכז כפר יהושע. הערב מכונן שוב את הקשר שעמד ביסוד הקמת כפר יהושע – חקלאות ותרבות. העבודות מתייחסות לחקלאות בעבר והיום, לעונות השנה ולטקסי החגים החקלאיים שהתפתחו בארץ. ארכיטקטורת וטקסטורות המבנים נשזרים לתוך הסרטים עצמם.

משתתפים: איריס ברנע, עתר גבע, שרון גלזברג, ענבל הופמן, עודד הירש, יוסי וסיד, סימה לוין, אילת כרמי ומירב הימן, נועה רז מלמד, מיכל שכנאי, אמיר תומשוב

אוצרות והפקה: עתר גבע, נטע הבר, אורנה אתקין רביב, אילת הרצוולף

אוקטובר 2021

bottom of page